Partaz enn lide

Partaz enn lide ki kapav amelior la sitiasion dan sa bann sekter-la:

  • » prezervasion lanvironnman
  • » valorizasion nou patrimwann
  • » lar ek la kiltir
  • » konba kont la povrete
  • » la sante ek kalite lavi
  • » ledikasion
  • » spor
  • » linovasion
  • » inklizion sosial

Pou ki to lide pibliye, li bizin respekte bann kondision #BouzeMoris.

Partaz enn lide

i
To explikasion bizin kler ek presi ek pa depas 250 karakter
Si to partaze, to aksepte nou kondision.